Ondersteuner 1ste en 2de lijnszorg

Toegankelijke zorg voor alle lagen van de samenleving

MediHealthGroup zet zich in voor gelijke toegang tot zorg voor alle lagen van de samenleving. Deze discrepantie is te herkennen aan onderzoek waaruit blijkt dat er bij allochtonen een hogere frequentie van bezoek aan de huisarts en jeugdgezondheidszorg is dan bij autochtonen (respectievelijk 30% en 86%). Wij begrijpen dat dit verschil kan duiden op diverse uitdagingen, zoals het gevoel van onbegrip of onvoldoende beantwoorde zorgvragen. MediHealthGroup streeft ernaar om deze verschillen te overbruggen, zodat zowel formele toegankelijkheid als ervaren toegankelijkheid van de eerste lijn gelijkwaardig zijn.

MediHealthGroup Patient hulp bieden
landelijk initiatief ter ziektepreventie

Aanleiding voor preventiezorg in achterstandswijken

Bij MediHealthGroup ligt de nadruk op vroegtijdige diagnostiek, met als doel veelvoorkomende (chronische) ziekten, zoals huidkanker, COPD en hart- en vaatziekten, te voorkomen. Wij streven ernaar de aandacht te vestigen op de belangrijke indicatie factoren om vroegtijdige diagnostiek toe te passen, met als resultaat een gezondere samenleving. Momenteel bieden wij spirometrie, ecg, doppler en huidonderzoeken op diverse locaties in Nederland, in samenwerking met verschillende huisartsen.

Ons streven is om patiënten binnen één week te ontvangen en op dezelfde dag nog resultaten te verstrekken, waardoor directe, toegankelijke en deskundige zorg ook voor mensen in achterstandswijken mogelijk wordt.

Doel: door preventieve zorg laagdrempeliger te maken in achterstandswijken, kan de eerstelijnszorg worden ontlast op de meest voorkomende urgente medische aandachtsgebieden

MHG uitleg huisarts

Onderzoek en educatie

Bij MediHealthGroup zetten we ons niet alleen in voor hoogwaardige zorg, maar streven we ook naar vooruitgang in onderzoek en educatie. Onze toewijding aan transparantie en verantwoordelijkheid komt tot uiting in ons gebruik van data. Met deze data dragen wij bij aan een bredere kennisbasis in de gezondheidszorg, waardoor beleidsmakers en zorgverleners beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.

Als onderdeel van ons maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft MediHealthGroup als doel een deel van de opbrengsten te alloceren aan de preventie van (chronische) ziektes. Zo staan er op de jaaragenda samenwerkingen gepland met initiatieven van organisaties zoals de Hartstichting, waarbij wij bijdragen aan onderzoek dat gericht is op het begrijpen, voorkomen en behandelen van hart- en vaatziekten.

Daarnaast geloven wij in het belang van educatie en voorlichting, vooral in achterstandswijken. Door middel van informatieve programma’s streven wij ernaar om bewustzijn te vergroten over gezondheid en preventieve maatregelen. Door de betrokkenheid bij educatieve initiatieven willen wij bijdragen aan het verkleinen van gezondheidsverschillen en het bevorderen van een gezonde levensstijl binnen diverse gemeenschappen.

 

besparingen huisarts

Besparingen met ondersteuningen

Pharos rapport (Klik hier): Tijdigheid – Menig onderzoeken wijzen erop dat de tijdigheid van zorg aandacht behoeft. Zo blijkt dat ouders van allochtone kinderen met astma veelal te laat hulp zoeken, waardoor zwaardere vormen van zorg moeten worden ingezet en er meer gezondheidsschade ontstaat dan nodig was. Huisartsen met wie in het kader van deze studie gesproken is wijzen ook op dit verschijnsel. Zo blijkt uit de cijfers van Volksgezondheid en Zorg:

  • 6,8 miljard euro aan zorguitgaven is geraamd voor hart- en vaatziekten in 2019
  • De meeste uitgaven, 65% (4.380 miljoen euro), gingen naar de sector ziekenhuiszorg en medisch specialistische zorg, gevolgd door genees- en hulpmiddelen, 13%, (858 miljoen euro).
  • Circa 4.320 miljoen wordt jaarlijks uitgegeven aan curatieve zorg van hart- en vaatziekten en 305 miljoen aan langdurige zorg
  • De sterfte aan COPD ligt in Nederland boven het EU-gemiddelde
  • In 2019 bedroegen de zorguitgaven voor COPD 753 miljoen euro
  • De meeste uitgaven voor 33% (249 miljoen euro) gingen naar aan ziekenhuiszorg gevolgd door genees- en hulpmiddelen 28% (211 miljoen euro)
  • In 2020 waren er 21.335 klinische ziekenhuisopnamen voor COPD met een gemiddelde opnameduur van 7 dagen.

Het is belangrijk op te merken dat deze financiële lasten relatief vermijdbaar zijn door de implementatie van vroegdiagnostische methoden. Vroegtijdige identificatie van benoemde ziektes, gevolgd door interventies gericht op levensstijl en medicamenteuze behandeling, kan aanzienlijke reductie in de behoefte aan ziekenhuiszorg en specialistische medische behandeling bewerkstelligen.

lange-wachttijden-huisarts-min

Toekomstbeeld

De vergrijzing in Nederland heeft de afgelopen jaren geleid tot een toenemende grijze druk en heeft een directe impact op de gezondheidszorg. Deze stijgende zorgvraag wordt mede aangedreven door een toename van het aantal mensen met chronische aandoeningen, zoals diabetes, COPD en hart- en vaatziekten.

Naast de groeiende vraag naar zorg, kampt de gezondheidszorgsector intern met serieuze uitdagingen. Het huidige tekort aan gekwalificeerd personeel resulteert in overbelasting, lange wachtlijsten, en verminderde toegankelijkheid van de zorg.

  • 52% van de huisartsen ervaart dagelijks uitlopende spreekuren en kan hierdoor niet de benodigde zorg bieden. 59% geeft zelfs aan dat de noodzakelijke werkzaamheden niet afkomen in de reguliere werktijd.
  • Binnen het ziekenhuis is het aantal opname-stops gestaag toegenomen, en in 2018 is er zelfs een ruime verdubbeling te zien ten opzichte van 2015, met een toename van 109%.
  • Voor meer dan een kwart van de specialismen zijn de wachttijden in 2018 boven de Treeknorm gestegen. Dit betekent een toename van ruim 10% vergeleken met 2014. Concreet geeft 28,7% van de specialismen aan dat patiënten in 2018 rekening moesten houden met wachttijden die langer zijn dan de Treeknorm, die vier weken bedraagt. Voor behandelingen en diagnostische procedures bedroegen deze percentages respectievelijk 24% en 21%

Deze gegevens onderstrepen de dringende behoefte aan verbeteringen in de gezondheidszorgsector, waarbij de doelstelling van MediHealthGroup is om de druk op de eerste- en tweedelijnszorg te verminderen en de daarmee samenhangende kosten te beheersen

 

huisartseninfarct
Hoe heeft het zover kunnen komen?
Zembla onderzoekt: Het huisartseninfarct
Documentaire Zembla
Vacatures

Bekijk hier onze openstaande vacatures

Vacatures